Kriteret e Pranimit

___________

Për Ciklin e Parë Bachelor në Programet e Fakultetit Ekonomik

  • Nota mesatare e ponderuar e maturës shtetërore 6.0.
  • Nota mesatare arithmetike 6.0 për grup lëndët: Matematikë, Ekonomi.

 
 
Për Ciklin e Parë Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësor

  • Nota mesatare e ponderuar e maturës shtetërore 6.
  • Nota mesatare arithmetike 6.0 për grup lëndët: Kimi, Biologji, Gjuhë e Huaj.

 
 
Për Ciklin e Parë Bachelor në Informatikë e Zbatuar

  • Nota mesatare e ponderuar e maturës shtetërore 6.
  • Nota mesatare arithmetike 6.0 për grup lëndët: Matematikë, Fizikë, TIK.

Për Ciklin Dytë Master Profesional në Financë-Kontabilitet

 

  • Nota mesatare arithmetike 6.5 në grup lëndët: Kontabilitet, Drejtim Financiar, Menaxhim i Burimeve Njerëzore.

 
 
Për Ciklin e Dytë Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësor

  • Të ketë përfunduar ciklin e parë Bachelor në të njëjtën fushë.
  • Nota mesatare arithmetike 6.5 në grup lëndët: Mikrobiologji, Kimi, Biologji.