PËRFAQËSIMI I STUDENTËVE

___________

Gjatë periudhës së studimeve në Kolegjin Universitar “LOGOS” studentët përfaqësohen me:

  • Përfaqësues në Këshillin e Studentëve
  • Përfaqësues në Dekanat
  • Përfaqësues në Senatin Akademik
  • Përfaqësues në Këshillin e Etikës
  • Përfaqësues në Komisionin e përhershëm të garantimit të standardeve të cilësisë së institucionit dhe programeve të studimit
  • Përfaqësues në Komisionin e përhershëm të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët