Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore është përgjegjëse për mbajtjen e shënimeve akademike të tilla si përpunimi i transkripteve, verifikimi i regjistrimit, mbajtja e shënimeve në bazën e të dhënave të studentëve, përpunimi i listave të klasës dhe aplikimi i diplomimit.

Kontakt
sekretaria@shlplogos.edu.al

Sekretaria e Fakultetit Ekonomik
sekretaria.ek@shlplogos.edu.al

Sekretaria e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara
sekretaria.ap@shlplogos.edu.al